Plavecký a sportovní areál Hloubětín

Návštěvní řád bazénu Hloubětín

platný od 24. 5. 2018

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s „Lázeňským a návštěvním řádem“, dodržovat všechna jeho ustanovení a dbát pokynů zaměstnanců areálu.

Plavecký a sportovní areál Hloubětín se skládá z:

– plaveckého bazénu (25 x 14 m, hloubka vody 120 – 360 cm);
– dětského bazénku (5 x 14 m, hloubka vody 60 – 80 cm);
– venkovní bazén (8×16 m, hloubka 135 cm);
– posilovny;
– sauny;
– tělocvičny;
– dvou tenisových kurtů (v zimním období nafukovací hala);
– administrativních nebytových prostor.

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Využívání areálu je dovoleno pouze v provozní době na platnou vstupenku nebo permanentku, vydanou provozovatelem. U právnických osob a výjimečně u fyzických osob je sportovní činnost provozována na základě uzavřených nájemních smluv.
Objekt bazénu není monitorován kamerovým systémem.

§ 2

Po zakoupení vstupenky se návštěvník může pohybovat v areálu jen na příslušném sportovišti. Osoby, které nemají platnou vstupenku (permanentku), neboť jsou pouze doprovodem jiné osoby, se mohou v areálu zdržovat na místech tomu určených. Vstup na galerii bazénu je z hygienických důvodů zakázán.

§ 3

Využívání sportovišť a služeb s tím souvisejících je možné pouze v řádném oblečení a výbavě určené pro dané sportovní odvětví. V opačném případě nebude návštěvníkovi umožněn vstup na sportoviště.

§ 4

Návštěvník se ve vlastním zájmu chová a pohybuje ve společných prostorách areálu tak, aby nezpůsobil sobě, druhým osobám, ani majetku provozovatele žádnou škodu. Svévolné poškození vybavení areálu hradí návštěvník.

§ 5

Z návštěvy areálu jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu, toxických a jiných omamných látek. Dále je možno odepřít návštěvu osobám, jejichž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu, čistotu a osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady. Do prostor areálu nemají přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob (např. osoby postižené horečkou, osoby s nakažlivými kožními chorobami a vyrážkami, bacilonosiči střevních a jiných chorob apod.)

§ 6

Z areálu mohou být vykázáni bez vrácení vstupného i návštěvníci, kteří přes napomenutí přestoupí ustanovení lázeňského a návštěvního řádu nebo neuposlechnou pokynů odpovědných pracovníků areálu. V krajním případě, podle povahy přestupku, mohou zaměstnanci požádat o součinnost příslušné orgány Policie ČR.

§ 7

Rozsah využití areálu je v některých provozních hodinách omezen. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit rozsah využívání jednotlivých sportovišť v provozních hodinách veřejnosti. Návštěvníci jsou povinni se seznámit s rozsahem služeb na informačních tabulích před zakoupením vstupenky. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Vyhrazené hodiny jsou určeny výuce plavání, tréninku sportovců nebo pořádání sportovních podniků. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem narušovat sportovní přípravu a závody.

§ 8

Při obsazení plné kapacity sportovišť jsou zaměstnanci areálu povinni novým zájemcům jednotlivá sportoviště nebo celý areál z bezpečnostních a hygienických důvodů uzavřít.

§ 9

V případech úrazu, nevolnosti či jiné mimořádné události je nezbytné okamžitě vyrozumět pracovníka areálu, který je povinen tuto situaci bezprostředně řešit a poskytnout první pomoc. Ošetřovna je umístěna v plavčíkárně bazénu a je řádně označena. Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením Lázeňského a návštěvního řádu nebere správa areálu odpovědnost.

§ 10

Návštěvník je povinen se převlékat a odkládat své osobní věci pouze v prostorách k tomu určených.

§ 11

Provozovatel odpovídá za věci (s výjimkou cenin) vnesené pouze v případě, že byly odložené na místě k tomuto účelu určeném – zpravidla se rozumí šatnová skříňka. Šatnová skříňka není určena k odkládání cenností. Cennosti, jako finanční hotovost, klenoty, osobní doklady, klíče od automobilu, bankovní karty, mobilní telefony apod. je možno předat do úschovy na vyhrazeném místě.

Byla-li škoda způsobena nedbalostí návštěvníka provozovatel bazénu nenese v tomto případě odpovědnost za způsobenou škodu.

§ 12

Při odcizení věcí je povinností poškozeného tuto škodní událost oznámit zaměstnancům areálu a nahlásit Policii ČR, MO Bryksova 817, 198 00 Praha 9, telefon 61459276.

§ 13

Do areálu je zakázáno vodit nebo přinášet jakákoliv zvířata.

§ 14

Návštěvníkům je zakázáno vjíždět do areálu na cyklistickém kole, koloběžce či se v něm pohybovat na kolečkových bruslích.

§ 15

V objektu platí zákaz kouření na sportovištích, v šatnách, v nebytových prostorách i v prostoru pro občerstvení.

§ 16

Používání všech zařízení areálu bez dozoru odpovědných osob či zaměstnanců areálu není dovoleno z bezpečnostních důvodů, rovněž tak je zakázán vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost.

§ 17

Provozní doba pro návštěvníky areálu je ve všední dny od 6,00 do 22,00 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátky od 10,00 do 19,00 hodin.

§ 18

Plavecký a sportovní areál Hloubětín provozuje MONTSERVIS PRAHA, a.s., Praha 9 – Letňany, Prachatická 209.

PROVOZ BAZÉNU

§ 19

Doba pobytu v prostorách bazénu začíná a končí označením vstupenky nebo permanentky v elektronickém zařízení. Vstupenka i permanentka mají platnost pouze v době vyhrazené pro veřejnost.

Vstupenka – pokud návštěvník překročí vymezenou dobu pro pobyt v prostorách bazénu, je povinen doplatit za překročený čas částku stanovenou ceníkem.

Permanentka – označení elektronické karty (příchod i odchod) lze provést jen v době vyhrazené pro veřejnost. Pokud tak držitel permanentky neučiní a překročí čas při odchodu, jeho pobyt v prostorách bazénu není ukončen – neustále dochází k odčítání peněž v neprospěch zákazníka. Tuto ztrátu provozovatel bazénu nehradí.

§ 20

Klíč od šatní skříňky obdrží návštěvník u šatnářky proti určené záloze. Návštěvník si ručí za převzatý klíček. Za ztrátu klíče je návštěvník povinen zaplatit v šatně určenou náhradu.

§ 21

Přístup do šaten je pro nové zájemce uzavřen 1 hodinu a 15 minut před ukončením vyhrazené doby pro veřejnost. Návštěvníci jsou povinni opustit bazén 15 minut před ukončením provozní doby. Šatny se pro veřejnost uzavírají ve všední dny přesně ve 22 hodin, v sobotu v 19 hodin a v neděli v 21 hodin. (Ve svátky je určena otevírací doba podle rozpisu vyvěšeného ve vstupu do areálu.)

§ 22

Pokladna uzavírá prodej vstupenek 1 hodinu a 15 minut před koncem doby vyhrazené pro plavání veřejnosti.

§ 23

Bazén je v určitých hodinách vyhrazen školní výuce plavání, organizacím nebo sportovní přípravě mládeže. Po tuto dobu je koupání veřejnosti v bazéně částečně omezeno nebo zcela vyloučeno.

§ 24

Návštěvník je povinen před vstupem do bazénu použít WC a důkladně se omýt mýdlem bez plavek v prostorách sprch.

§ 25

Dětem do 12 let je povolen vstup na bazén jen v doprovodu dospělých. Vstup do dětského bazénku je povolen pouze dětem do 8 let, děti do 6 let mají vstup povolen pod dohledem dospělé osoby.

§ 26

Do prostor bazénu je přísně zakázáno přinášet zboží ve skleněných obalech.

V prostorách bazénu je zakázáno

křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí uklouznutí), vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu, skákat do bazénu z podélných stran, provozovat míčové hry, volat o pomoc bez vážné příčiny;

v hodinách vyhrazených pro veřejnost používat potápěčskou výstroj, tj. potápěčské brýle a ploutve;

konzumovat jídlo a vstupovat se žvýkačkou do šaten a k bazénu;

používat jiný než obvyklý koupací oděv (ustřižené džíny, šortky, bermudy apod.) při vstupu do bazénu;

vstupovat do bazénu bez umytí, chodit v botách v prostorách šaten a okolo bazénu, vcházet do šaten a sprch druhého pohlaví, plivat do vody a na podlahu, používat skleněné předměty;

používat vlastní elektrické spotřebiče s pohyblivými přívody elektrické energie;

kouřit ve všech prostorách Plaveckého a sportovního areálu Hloubětín;

holit se, stříhat se, prát prádlo, provádět očistu chodidel broušením kůže apod.

Návštěvníkům bazénu doporučujeme

pohybovat se zvolna a opatrně – na mokrých dlaždicích je nebezpečí uklouznutí;

dodržovat čistotu, chovat se k sobě vzájemně ohleduplně a přívětivě;

nosit do areálu věci obvyklé ke koupání (ne cennosti).

PROVOZ TĚLOCVIČNY

§ 27

Tělocvična slouží pouze vybraným druhům sportů, a to aerobiku, fotbalu, karate, košíkové, nohejbalu, tenisu a školní výuce.

§ 28

Návštěvník je povinen před vstupem do tělocvičny nahlásit svoji přítomnost v recepci, kde obdrží klíč od šatny. Po skončení doby pronájmu oznámí ukončení své činnosti opět v recepci a odevzdá klíč od šatny.

§ 29

Vstup do šaten je 15 minut před zahájením pronajaté tréninkové jednotky a odchod z šaten je 15 minut po ukončení tréninkové jednotky.

§ 30

Návštěvník je povinen opustit prostor šaten při poslední provozní hodině daného dne nejpozději 15 minut před ukončením provozní doby objektu.

§ 31

Návštěvníci jsou povinni dodržovat pronajatý časový rozsah hodin a neomezovat jejich překračováním ostatní jednotlivce či skupiny, které mají pronajaty následující hodiny.

§ 32

V případě, že návštěvník překročí pronajatý čas a následující hodina není pronajata druhým subjektem, je povinen doplatit za překročenou dobu částku stanovenou ceníkem provozovatele.

§ 33

V hodinách určených pro sportovní přípravu dětí a mládeže musí být přítomen zodpovědný trenér (vedoucí). Dětem není dovolen vstup do areálu bez přítomnosti zodpovědné osoby.

§ 34

Vstup do tělocvičny je povolen pouze ve sportovní obuvi, která není znečištěna a ve sportovním oblečení. Na plochu sportoviště je zakázáno vstupovat ve stejné obuvi, se kterou návštěvník přichází do areálu z venku.

§ 35

Do tělocvičny je zakázáno přinášet potraviny a konzumovat je, vyjma tekutin v plastikových lahvích.

§ 36

V prostorách tělocvičny je zákaz kouření.

§ 37

Každý návštěvník je povinen se v prostoru tělocvičny chovat tak, aby svým jednáním nepoškozoval majetek provozovatele. Osoby, které jsou pouze doprovodem sportovců, nejsou oprávněné vstupovat do prostorů sportoviště.

PROVOZ TENISOVÝCH KURTŮ

§ 38

Provoz tenisových kurtů (tenisové haly) se řídí samostatným provozním řádem umístěným v prostorách sportoviště. Vzhledem ke skutečnosti, že kurty jsou součástí objektu provozovatele, vztahují se na ně obecná ustanovení tohoto Lázeňského a návštěvního řádu.

Otevírací doba pro veřejnost v termínu: 22. - 28. 4. 2024

ÚT               otevřeno pouze 6:00 – 8:00

PÁ               6:00 – 8:00 | 13:00 – 15:00

SO              ZAVŘENO

Otevírací doba pro veřejnost v době jarních prázdnin: 12. 2. - 16. 2. 2024

PO              6:00 – 19:00      21:00 – 22:15

ÚT              6:00 – 22:00

ST               6:00 – 22:00

ČT               6:00 – 22:00

PÁ               6:00 – 15:00       18:00 – 22:00

Vánoční otevírací doba

SO 23.12.2023            10:00 – 19:00

NE 24.12.2023                 ZAVŘENO

PO 25.12.2023                 ZAVŘENO

ÚT 26.12.2023                 ZAVŘENO

ST 27.12.2023              6:00 – 22:00

ČT 28.12.2023              6:00 – 22:00

PÁ 29.12.2023              6:00 – 22:00

SO 30.12.2023            10:00 – 19:00

NE 31.12.2023                  ZAVŘENO

PO 01.01.2024                  ZAVŘENO

PARNÍ KABINY jsou z technických důvodů dlouhodobě MIMO PROVOZ!
This is default text for notification bar